હરિ ૐ સંદેશ

સુખ માટે ક્યારેય ધર્મનો ત્યાગ કરશો નહિ, ધર્મ માટે સુખ ત્યાગ કરજો…!

Leave a Reply