હરિ ૐ સંદેશ

વહાલનું જન્મસ્થાન પ્રેમ અને લાગણી છે. એમાં અપેક્ષા કરતાં અર્પણની ભાવના જ મુખ્ય હોય છે…

Leave a Reply