જીવનમાં સંગ્રહ વૃત્તિઓનો ત્યાગ કરો…!

જીવનમાં સંગ્રહ વૃત્તિઓનો ત્યાગ કરો…!
માત્ર ધર્મપ્રેમી જનતા માટે…! આ વાત કહેવાતા ધર્મગુરૂઓને લાગુ પડતી નથી…!

Leave a Reply