હરિ ૐ સંદેશ

પ્રતિભા ઈશ્વરે આપી છે, વિનમ્ર રહો…
ખ્યાતિ સમાજ આપે છે, આભારી રહો…
અને
અહંકાર તમારો પોતાનો છે, સાવચેત રહો…

Leave a Reply