હરિ ૐ સંદેશ

પ્રેમ પ્રવાહી છે, એ કાયમ એક જગ્યાએ અને એક સરખો રહી શકતો નથી. નદી જેમ યાત્રા કરે છે એમ પ્રેમ પણ એક લાંબી યાત્રા પર નીકળેલી નદી છે.

Leave a Reply