હરિ ૐ સંદેશ

સત્ય નિષ્ઠા, વિવેક, નિરભિમાનિતા અને સદાચારનું રક્ષણ પ્રત્યેક પળે કરવું જોઈએ

Leave a Reply