હરિ ૐ સંદેશ

હાર માનવી સૌથી સરળ કામ છે, તાકાત તો એ છે કે જયારે તમે મુશ્કેલ સ્થિતિમાં પણ ઝઝૂમતા રહો…!

Leave a Reply