હરિ ૐ સંદેશ

જિગો : કારવાળા લોનનું ગોઠવી આપે છે, મકાનવાળા ઓછા દરની સ્કીમ આપે છે, હપ્તાનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવા શું કરવું ?
ભગો : લોન લઈને વિદેશ જતો રહે… હપ્તો જેને જોઈતો હશે તે આવશે…

Leave a Reply