હરિ ૐ સંદેશ

પપ્પુ ૧૫ મિનિટ બોલે કે ના બોલે…
પણ
તમારામાં દમ હોય તો વિદેશમાંથી કાળા નાણામાંથી ભારતના દરેક નાગરિકના ખાતામાં રૂપિયા ૧૫ લાખ જમા કરાવવાના હતા એ જમા કરી આપો…
બાકી બોલેલું ફરે એને શુદ્ધ ગુજરાતીમાં “બાયલા” કહેવાય…!

Leave a Reply