હરિ ૐ સંદેશ

છોકરી : નામ શું…?
છોકરો : ગુજરાત, પંજાબ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર…
છોકરી : આટલું લાંબુ નામ ? આ કેવું…?
છોકરો : એલી અભણ… મારું નામ “રાજીયો”

Leave a Reply