હરિ ૐ સંદેશ

મારા હૃદયમાં ઈર્ષા અને નફરતના ભાવને કદી વિકસવા નહીં દઉં.

Leave a Reply