હરિ ૐ સંદેશ

એક સમય હતો જયારે અખબારો સમાજમાં પરિવર્તન માટે છપાતા હતા અને હવે એવો સમય છે કે મીડિયા એ પહેલા બિઝનેસ છે અને પછી સામાજિક પરિવર્તન કે સાચી માહિતી પહોંચાડવાનું માધ્યમ છે.

Leave a Reply