હરિ ૐ સંદેશ

સફળતા ત્યારે જ મળે છે, જયારે કલ્પનાના માળખામાં કર્મના રંગ ભરવામાં આવે…!

Leave a Reply