હરિ ૐ સંદેશ

મૌનના ફળરૂપે પ્રાર્થના અને પ્રાર્થનાનું ફળ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાનું ફળ પ્રેમ અને પ્રેમનું ફળ સેવા…!

Leave a Reply