હરિ ૐ સંદેશ

હે પ્રભુ ! આજના દિવસને હું ન છેતરું કે દિવસ મને ન છેતરે…!

Leave a Reply