હરિ ૐ સંદેશ

રોજ તમે કેટલા કલાક કામ કરો છો ? જે જે પ્રકારના તમે કાર્યો કરો છો તે કાર્યો તમને તમારા ધ્યેયના સ્થાને પહોંચાડવા માટે પૂરતા છે ? આ બધી બાબતોનો વિચાર કરી તમારી જીવન “નાવ” હંકારતા જજો…!

Leave a Reply