અદ્દભૂત…!

સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત શાળામાં (ગુજરાત) શિક્ષકોની ઓછી સંખ્યા હોવાને કારણે એક શિક્ષકને ત્રણ કલાસ ચલાવવાની ફરજ પડાય છે…!

Leave a Reply