પાંજરું તો જેલ કહેવાય…!

કોઈ પક્ષીનેપાંજરામાં ન પૂરી શકાય, તેને પણ દોસ્તો હોય… ખુલ્લા આકાશમાં ઊડવું હોય…! તેનું પણ ઘર હોય, પાંજરું તો જેલ કહેવાય…!

Leave a Reply