પૃથ્વી મરશે તો આપણે જીવી શકીશું…?

વૃક્ષો મરશે તો પૃથ્વી મરશે…!
પૃથ્વી મરશે તો આપણે જીવી શકીશું…?

Leave a Reply