હરિ ૐ સંદેશ

આજના સમયમાં જ જીવવું, કારણ કે કાલ કદી હાથ આવતી નથી…!
ન ગઈ કાલ…!
ન આવતી કાલ…!

Leave a Reply