હરિ ૐ સંદેશ

“ના” કહેવાનું સાહસ રાખો…!
“સત્ય”નો સામનો કરવાનું સાહસ રાખો…!
યોગ્ય કાર્ય કરો,
કારણ કે તે યોગ્ય છે…!

Leave a Reply