હરિ ૐ સંદેશ

પરમ શાંતિ મેળવવી છે…!
તો પ્રેમ પાથરો…!
ચારે બાજુ પ્રેમ પાથરો…!

Leave a Reply