હરિ ૐ સંદેશ

એક ચૂપ… સો સુખ…!
દુનિયાની મહાન કૃતિઓ અને વિજ્ઞાનની મહાન શોધો એકાંતનું જ ફળ હોય છે…!

Leave a Reply