હરિ ૐ સંદેશ

જગતમાં કોઈને શત્રુ માનશો નહીં, જગત મિત્ર બની પ્રેમ વહેંચતા રહો…!

Leave a Reply