હરિ ૐ સંદેશ

સતત આત્મદર્શન કરતા રહો અને દુર્ગુણોને હાંકી કાઢવા માટે સક્રિય બનો…!

Leave a Reply