હરિ ૐ સંદેશ

નિર્લોભી, કપટ રહિત, સદાચારી, પ્રેમ પૂર્ણ, ક્ષમાશીલ અને મન-વચન-કર્મથી વિનમ્ર બની અપેક્ષા વગર સેવા કરો…! ધન અને પ્રસિદ્ધિનો મોહ ત્યજો…!

Leave a Reply