હરિ ૐ સંદેશ

પ્રત્યેક કર્મ કરતી વખતે ભગવાનને તમારો સાક્ષી બનાવો, એ તમને ખોટું કરતા રોકશે…!

Leave a Reply