હરિ ૐ સંદેશ…!

પર દુઃખે દુઃખી થનારો જીવનમાં ક્યારેય દુઃખી થતો નથી…!
Do not be sad anymore in the life of misery …!

Leave a Reply