સદ્દગુણોની શરૂઆત પોતાનાથી જ કરવી જોઈએ, જ્યાં સુધી પોતાની આંગળી કંકુ વાળી ના થાય ત્યાં સુધી સામેવાળાને તિલક ક્યાંથી થાય ! હરિ ૐ સંદેશ

Leave a Reply